Startsida

Om Samorganisationen

Om Sällskapen Länkarna

Länksällskap

Länkar till Länkar

Stadgar

Styrelse 2012

Länkråd

 

Stadgar för
De Fria Sällskapen
Länkarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Stadgar
 

§ 1

Stadgar för De Fria Sällskapen Länkarnas samorganisation i Sverige.

§ 2

Verksamhetsområde

Samorganisationen för de Fria Sällskapet Länkarna i Sverige är rikstäckande där
uppgiften är att företräda anslutna länkråd och länksällskap som arbetar efter
Sällskapet Länkarnas normalstadgar och de Sju Punkterna där ändamålet är att
hjälpa alkoholskadade och missbrukare att tillfriskna.

§ 3

Uppgift

Att samordna och tillvarata länkrådens och sällskapens gemensamma intressefrågor.
Att vara ett kontaktorgan gentemot olika myndigheter.

§ 4

Möten

Samorganisationen håller årsmöte årligen under januari t o m juni månad på tid och
plats beroende var de Fria Sällskapen Länkarna avhåller sin riksträff.

Varje länksällskap som ingår i ett regionalt länkråd företräds av högst två ombud och kostnaderna för dessa står varje länkråd eller länksällskap själva för.

Kallelse utfärdas av styrelse senast en månad före årsmötet.

§ 5

Motion till årsmötet

Motion till årsmötet kan väckas av regionalt länkråd eller anslutna länksällskap.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötets hållande.

§ 6

Medlemskap
Medlemskap i Samorganisationen har varje länksällskap som ingår som medlem
i ett regionalt länkråd.

§ 7

Stadgeändring
Ändring av Samorganisationens stadgar kan endast ske på ett årsmöte genom
förslag från styrelsen eller avgiven motion.

§ 8

Styrelse
För handhavande av Samorganisationens angelägenheter som anges i § 3 väljs på
årsmötet en styrelse bestående av ordförande. kassör och sekreterare. samt det
antal ledamöter och suppleanter som fastställs av årsmötet. Mandattiden för ordinarie ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Ordförande och kassör väljs var för sig växelvis.

Styrelsen beslutar om sin konstituering samt utser inom styrelsen 3 firmatecknare.
(Två i förening) Styrelsen sammanträder när så är påkallat.

§ 9
Dagordning vid årsmötet

Vid Samorganisationens årsmöte skall förutom vad som gäller val av styrelse,
revisorer och ersättare för dessa förekomma behandling av styrelsens och revisorernas redovisning för det föregångna året, samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Fastställa säte och utse valberedning för nästa årsmöte.

§ 10

Säte
Samorganisationens säte är ordförandens bostadsort.

§ 11

Regionala Länkråd
Länkrådens uppgift blir bland annat
...att samordna och tillvarata anslutna sällskaps gemensamma frågor.

§ 12

Samorganisationens årsmöte och Riksträff
Samorganisationens årsmöte bör förläggas i anslutning till de Fria Sällskapen Länkarnas
första årliga Riksträff.

Utöver Länksällskapens utsedda ombud, inbjuds till årsmötet sällskapens medlemmar
med anhöriga.

§ 13

Upplösning

Förslag som avser upplösning av De Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation skall avgöras av två på varandra följande årsmöten med trefjärdedels majoritet. Ett av dessa årsmöten får vara ett extra årsmöte, som kallas till minst en månad i förväg.
I samband med upplösning fördelas eventuella ekonomiska tillgångar mellan de i Samorganisationen ingående Länkråden i proportion till respektive länkråds medlemsantal.

 

De Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisations bildande och stadgar som antogs i
Lycksele den 26 juni 1999.

 

Dessa stadgar har reviderats 2010-05-15 vilket härmed intygas genom

 

Ulla Stahlberg

Tore Gillberg Kenneth Malm

Ordförande

Kassör Sekreterare